Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

Naczelny_Sąd_Administracyjny_WawaWszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie może służyć jedynie wstrzymaniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2021 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że sąd pierwszej instancji ma obowiązek zbadać czy wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo/ wykroczenie skarbowe nie zostało zainicjowane tylko w celu wstrzymania biegu terminu przedawnienia tegoż zobowiązania podatkowego, co skutkowałoby uznaniem pozorowanego charakteru owego wszczęcia postępowania.

 

Niewątpliwie, co słusznie wskazał NSA, dokonanie takiej oceny przez sąd pierwszej instancji powinno być wcześniej przeprowadzone przez organ podatkowy, stosujący przepisy ordynacji podatkowej o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub przepisów o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Zaś w przypadkach wątpliwych, w szczególności w sytuacji gdy „moment wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jest bliski dacie przedawnienia zobowiązania podatkowego, wyjaśnienie tej kwestii powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji podatkowej, stosownie do art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej” (vide: wyrok NSA z dnia 25.08.2021 r., sygn.. akt III FSK 4005/21).

 

Tak więc sądy administracyjne pierwszej instancji zgodnie z obowiązującymi przepisami są zobowiązane do zbadania czy czynność wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie została wykorzystana tylko w celu zawieszenia lub nawet nierozpoczęcia biegu terminu przedawnienia tegoż zobowiązania podatkowego.

Dodaj komentarz